Ubezpieczenia komunikacyjne są produktami niejednorodnymi, a ich rynek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Pomimo, iż niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego produkty te noszą zawsze te same nazwy, różnią się od siebie istotnie, a podjęcie decyzji o związaniu się z konkretną firmą niesie za sobą określone skutki finansowe dotyczące nie tylko konieczności zapłaty składki, ale również warunków i wysokości uzyskanego odszkodowania

 
Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, a także:
- podczas wsiadania i wysiadania,
- podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
- podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
- bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu lub przyczepy zespolonej z pojazdem.

Ubezpieczeniem objęte są również trwale następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:
- w razie trwałego 100% uszczerbku na zdrowiu PZU S.A. wypłaca świadczenia w wysokości równej sumie    ubezpieczenia,
- w razie częściowego uszczerbku na zdrowiu ? taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił trwały    uszczerbek,
- w razie śmierci ubezpieczonego ? 100% sumy ubezpieczenia,
- zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do    wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
- zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10%    sumy ubezpieczenia,
- zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub zdarzenia    objętego umową ubezpieczenia - do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, maksymalnie do 5 000 zł,
- zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce, w kwocie do 50%    sumy ubezpieczenia, maksymalnie 15.000 zł

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w ramach sumy ubezpieczenia wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia, określonej w uzgodnieniu z ubezpieczającym w granicach od 3.000 zł do 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą mieć zastosowanie postanowienia szczególne, np. podwyższenie sumy ubezpieczenia lub ubezpieczenie ryzyk nieszczęśliwych wypadków w czasie rajdów i wyścigów. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres 12 miesięcy lub na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).
   
© UBEZPIECZENIA Gorzów Wielkopolski - Agent PZU Adam Bach. Realizacja: Verakom