Ubezpieczenia komunikacyjne są produktami niejednorodnymi, a ich rynek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Pomimo, iż niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego produkty te noszą zawsze te same nazwy, różnią się od siebie istotnie, a podjęcie decyzji o związaniu się z konkretną firmą niesie za sobą określone skutki finansowe dotyczące nie tylko konieczności zapłaty składki, ale również warunków i wysokości uzyskanego odszkodowania

 

Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za skutki wielu zdarzeń. Jeżeli uszkodziłeś samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) lub pod wpływem alkoholu, jeżeli użyłeś go jako narzędzie przestępstwa, albo oddaliłeś się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku - nie możesz liczyć na odszkodowanie. Nie zostawiaj dowodu rejestracyjnego i kluczyków w samochodzie, bo w razie kradzieży nie otrzymasz odszkodowania.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 32 państwa, w tym 27 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Austria, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia Polska oraz 5 państw nie należących do UE: Andory, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

 

   
© UBEZPIECZENIA Gorzów Wielkopolski - Karolina Bach. Realizacja: Verakom