Ubezpieczenia komunikacyjne są produktami niejednorodnymi, a ich rynek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Pomimo, iż niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego produkty te noszą zawsze te same nazwy, różnią się od siebie istotnie, a podjęcie decyzji o związaniu się z konkretną firmą niesie za sobą określone skutki finansowe dotyczące nie tylko konieczności zapłaty składki, ale również warunków i wysokości uzyskanego odszkodowania

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 32 państwa, w tym 27 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Austria, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia Polska oraz 5 państw nie należących do UE: Andory, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
- w przypadku szkód na osobie - 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są    objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
- w przypadku szkód w mieniu - 250 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte    ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, PZU SA odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sumy gwarancyjnej określonej powyżej.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, bądź na czas krótszy, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
- zarejestrowany na stałe - a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy (na czas nie krótszy niż    30 dni),
- zarejestrowany czasowo (na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni).
- pojazdem wolnobieżnym (na okres nie krótszy niż 3 miesiące),
- pojazdem historycznym (na czas nie krótszy niż 30 dni).

Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie uważa się że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy chyba że posiadacz pojazdu wcześniej pisemnie ją wypowiedział. Umowę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu na jaki umowa była zawarta. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.
W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu ( wtedy rozwiąże się ona z upływem 30 dni po dniu nabycia) albo nie wypowiadać ( umowa trwa do końca okresu na jaki została zawarta przez zbywcę pojazdu). Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana, PZU S.A. przelicza składkę według zniżek i zwyżek nabywcy. W przypadku, gdy nabywca wypowie umowę zbywcy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, a nabywca zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy. Zbywca pojazdu obowiązany jest przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Korzyści z tytułu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC w PZU S.A.:
- bezpłatne ubezpieczenie Assistance Polska w wariancie Mini. Zapewnia ono bezpłatne holowanie z miejsca    wypadku dla poszkodowanego oraz dla sprawcy wypadku lub kolizji, a także maksymalne zniżki i rabaty    na usługi pomocy drogowej, których może potrzebować kierowca we wszelkiego rodzaju    niespodziewanych sytuacjach drogowych,
- w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej rozszerzony zakres terytorialny ochrony    ubezpieczeniowej na terenie państw wymienionych powyżej,* bezpłatna Zielona Karta dla ubezpieczonych    w zakresie OC w PZU S.A.

Wysokość składki uzależniona jest od:
- rodzaju pojazdu,
- pojemności silnika,
- okresu ubezpieczenia,
- wieku posiadacza pojazdu
- miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu,
- okresu posiadania prawa jazdy,
- okresu eksploatacji pojazdu,
- marki, typu i modelu pojazdu,
- charakteru użytkowania pojazdu
- bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia
- kontynuacji ubezpieczenia w PZU S.A.
- formy opłacania składki (jednorazowo lub w 2 ratach).
- zawarcia umowy leasingu

Do umów ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).

   
© UBEZPIECZENIA Gorzów Wielkopolski - Agent PZU Adam Bach. Realizacja: Verakom